شرکت نمارنتر با تجهیز کردن استان مازندران شهر بابلسر جهت اجاره ویدئو وال و تلویزیون شهری آماده اجاره سیستم های خود برای برگزاری کنسرت ها ، همایش و نمایشگاه ها در سراسر استان مازندران می باشد