نصب ۱۵ متر تلویزیون دات پیچ4 توسط تیم نصب و اجرای تلویزیون شهری نما رنتر