مزایای بکار  گیری تلویزیون های شهری

73 درصد مصرف کنندگان خرید از مراکزی را ترجیح می دهند که مجهز به نمایشگر های بزرگ شهری باشند.

52 درصد مشاهده کنندگان قادرند تا پیام های پخش شده را به یاد آورند.

33 درصد از عابرین از مقابل نمایشگر های بزرگ شهری برای مشاهده پیام های در حال پخش توقف کرده یا مکث می کنند. این رسانه احتمال خرید را تا 37 درصد افزایش می دهد.

تلویزیون های شهری آگاهی از برند و یاد آوری آن را تا 48 درصد افزایش می دهد. این رسانه احتمال خریدد مجدد را تا 33 درصد افزایش می دهد.